ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ. 

เบอร์โทร  02-555-2000 ต่อ 1150, 1161

เว็บไซต์ : www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/stu16.html

Facebook : www.facebook.com/กยศ_kmutnb-218517321538340