เส้นทางอาชีพ

เส้นทางอาชีพ จบแล้วสามารถทำงานอะไร ???

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.    บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
2.    วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ
3.    ครูฝึกในสถานประกอบการ
4.    นักพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์
5.    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6.    นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7.    นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
8.    นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9.    นักพัฒนาโปรแกรม
10.    นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11.    ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
12.    ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
1. วิศวกรในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
2. ครูผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
3. วิศวกรผู้ให้การฝึกอบรมในสถาประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
4. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
5. นักวิชาการอิสระ
6. ผู้ประกอบการอิสระรับเหมางานก่อสร้าง


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
1.วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
2. วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าก าลัง สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
3. บุคลากรทางการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรไฟฟ้าผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
6. นักวิชาการด้านการศึกษา
7. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
1.    ครูอาจารย์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.    นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ/วิศวกรฝ่ายขายในภาคอุตสาหกรรม
3.    นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนด้านวิศวกรรมเครื่องกลและแมคคาทรอนิกส์
4.    นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและแมคคาทรอนิกส์
5.    นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล/ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวิศวกรรมเครื่องกลและแมคคาทรอนิกส์


ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
ผู้จบการศึกษาของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพเป็น
1.ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ครูอาจารย์ นักวิจัยการศึกษา นักวิชาการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
3.นักบริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.ที่ปรึกษาด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา และฝึกอบรม