เตรียมตัวพบกันกับ
OPEN HOUSE 2024
12 – 13 มกราคม 2567 !!!!

หลักสูตรของคณะ

View Courses

หลักสูตร

หลักสูตรที่คณะเปิดสอน


การรับสมัคร

กำหนดการรับสัมครนักศึกษาใหม่


นำชมคณะ

ระบบนำชมคณะเสมือนจริง


Q&A

คำถามที่พบบ่อย


ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การรับสมัครนักศึกษา
การรับสมัครทุนการศึกษา
กิจกรรม
การรับสมัครนักศึกษา


การรับสมัครทุนการศึกษา


กิจกรรม

ภาควิชาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา